CÔNG TRÌNH

Trụ sở làm việc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Tên dự án: Trụ sở làm việc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Hương Giang

Số hợp đồng: Hợp đồng kinh tế số 11/2012/HĐ-KT

Các dự án khác