CÔNG TRÌNH

 Trụ sở cơ quan Bộ tài nguyên và môi trường

Tên dự án: Trụ sở cơ quan Bộ tài nguyên và môi trường
Số hợp đồng: Hợp đồng kinh tế số 2410/2011/HĐKT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Diệp

Các dự án khác